top of page

 

             

 

(1) Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

(2) Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

(3) Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:


1) täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
4) õppekava nimetus;
5) täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
7) tõendi või tunnistuse number;
8) koolitajate nimed.

(4)  Andmed võib märkida ka tunnistuse või tõendi lisas.

(5)  Sätestatule omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.

(6) Tunnistusele või selle lisale ka kutsestandard ja selle kutsetase või õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.

(7) Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras.

(8) Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja täienduskoolitusasutus peab nende üle arvestust pidama. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.

 

allikas - Täienduskoolituse standard – Riigi Teataja 

Tunnistus väljastatakse õpilasele juhul, kui ta on võtnud õppetööst vähem osa, kui kogu kursuse õppekava nõuetes ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

 

Selleks viib Smart Koolitus OÜ läbi kursuse keskel ja lõpus kursuse õpetaja poolt loodud kontrolltööd, mis loetakse sooritatuks vähemalt 70% tulemusega.

 

Tõend väljastatakse õpilasele juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% kursuse kogu mahust.

 

Tõend väljastatakse isikule, kelle testi tulemused koolituse keskel ja lõpus on väiksemad kui programmi tingimustes määratud punktid kokku.

 

Õppekursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppeprogrammi lähtudes õppekavas kirjeldatud tingimustest.

Tunnistuse väljastamine inglise, vene, eesti keeles – 10,00 eurot.

Tõendi väljastamine -  5 eurot.
Kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine– 10,00 eurot.

 Tunnistuste ja tõendite väljaandmine

bottom of page