top of page

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist. Õppekavad koostatakse lektoritega koostöös selliselt kus lektor panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui kutse väljaõpetamisega seotud koolitustel muutub selle sisuline pool.

 

Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:


1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning koolitused on oma olemuselt praktilise väärtusega eesmärgiga õpilastel saavutada paremaid ning vahetult tööturul rakendatavaid tulemusi.
Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

-Õppetajad peavad omama kõrgemat erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 

Täiendusõppeasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused näevad ette:

- haridusprogrammide kvaliteedi tagamise tingimused ja kord, tänu millele saab õpilane omandada teadmisi, avardada silmaringi ja saada enesekindlust,

- täiendavad kursused täiskasvanute koolitust läbivatele õpetajatele,

- mugav õpikeskkond,

- koolituse kohta tagasiside kogumine.

- õppimise arendamise ja täiustamise poole püüdlemine, tutvustades programmidesse selliseid tehnikaid nagu (temaatiliste ekskursioonide, jalutuskäikude, matkade, näituste, muuseumide ja muude ürituste külastamine).

- Kasutades õppimiseks professionaalset lähenemist, töötame kaasaegsete õppevahendite järgi.

 

Kõik õpetajad - diplomeeritud, atesteeritud õpetajad, oma meisterdamise austajad, vastavad meeleldi õpilaste küsimustele.

Väljatöötatud programmides on palju interaktiivsust, mis on täiskasvanute koolituse lahutamatu osa ja pakub veelgi suuremat huvi õppimise vastu ning õppematerjali kiiret omandamist.

 

Koolituskeskus pakub vajaduspõhiselt sõltuvalt koolitusest lektoritele ka võimalust täiendada ennast erialaselt.

Lisaks erialasele pädevusele ja töökogemusele hindab koolituskeskus lektori osas ka asjaolu, kui lektor on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse.


- Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud lektorile ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt. 

- Juhul kui tagasiside on lektori suunal korduvalt olnud negatiive vahetatakse lektor välja.

Klassid on mõeldud ainult täiskasvanutele ja rühmades õppimise täielikuks mugavuseks värvatakse maksimaalselt 15 inimest (kui kliendiga pole kokku lepitud teisiti), mis võimaldab spetsialistidel pöörata tähelepanu kõigile õpilastele, kaasata kõiki aktiivselt haridusprotsessi. Meie meeskonnaga ei jää keegi tähelepanuta!

 

Meie eesmärk on muuta õpetamine kvaliteetseks, produktiivseks, huvitavaks ja vajalikuks igale õpilasele!

 

Ootame koostööd! Parimate soovidega, Smart Koolitus OU

 

bottom of page