top of page

Õppe korralduse alused

 

 

 

Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (et.smartkoolitus.ee/reg). Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. 

2. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.


3. Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel (v.a tasuta koolitused), seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus ja oskused).

4. OÜ Smart Koolitus-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

5. Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituste tutvustuse juures.

6. Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

 

Õppija arvatakse koolituselt välja puudumiste tõttu, maksimaalne lubatud puudumiste % on sättestatud iga kursuse õppekavas.
 

Õppe jätkamine ja koolituse läbimine on võimalik alles siis, kui on peetud täiendavad läbirääkimised täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel ning vajadusel  on koostatud õppija individuaalne õppekava.

 

Arvame koolituselt välja õppijad, kes rikuvad avalikku korda, segavad teisi õppijaid või koolitajaid ja on vägivaldsed.

 

Õppetasu maksmise tingimused

- Õppemaksu arvestab haridusorganisatsiooni Smart Koolitus OU juhtkond. Tööandjatele arvestatakse hinnakujundust inimeste arvu järgi.

 

Vastavalt sellele, mida rohkem inimene koolitusel osaleb, seda madalamat hinnapakkumist inimese kohta tunnis oodatakse. Kui hinnapakkumine kujunes teatud arvule inimestele ja mingil põhjusel ei alustanud kõik koolitust, siis on haridusorganisatsioonil õigus tõsta hinnapakkumises hinda inimese kohta.


- Kursuse eest tasumise kohustused on reguleeritud üliõpilase või juriidilise isiku ja Koolitusorganisatsiooni vahelise lepinguga. Arvete tasumine peab toimuma heas usus, vastasel juhul lahendatakse tagasimaksmise vaidlused kohtus.


- Koolitusorganisatsioonil on võimalik saada toetust kursuse õpetamisest huvitatud riigiasutustelt, kui see on Eesti seadusega ette nähtud ja ei kahjusta kliendi huve.


- Õppetasust ja soodustustest vabastamise tingimused tuleb üle vaadata ja kinnitada Koolituskeskuse juhataja (klientidele, kes läbivad rohkem kui 1 kursuse, näeb koolitusorganisatsioon ette 10% soodustust).


- Õppemaksu tasumine toimub vastavalt lepingus sätestatud tingimustele (võimalik tasuda osade kaupa, kursuse jooksul mitu korda, kuid hiljemalt nädal enne koolituse lõppu tuleb tasuda kogu maksumus) , erandiks võib olla see, kui inimene on haige ja ei saa õppemaksu ette maksta.

- Õppemaksu eest tasumine toimub jaotises - haridusorganisatsiooni kontaktid ja kontonumber märgitud kontole või sularahas. Arve saadetakse e-postiga ja tuleb tasuda õigeaegselt.

- Kui õpilane jääb mingil põhjusel tundidest eemale või on haige, et õppemaksud on kõik täpselt maha võetud ja osalemisnimekirjas on märge "haige" või "puudub", näidates tundide arvu õpetaja või õppealajuhataja allkirja all. haridusorganisatsioon.

 

Tasumise tingimuste rikkumiseks loetakse puudutud tundide eest tasumata jätmist. Tundide tasumata jätmise erand võib olla ainult raske haiguse või surma põhjuseks.

 

- Õppetasud Smart Koolitus OÜ-s, õpilasel on õigus tuludeklaratsioonil märkida õppekuluna "õppetasud" vastavalt tulumaksuseaduse §26.

 

https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/koolituskulust 
 

Õppetöö korraldus

1. Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2. Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning e-õppes vastavalt õppekavale.
 

3. Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Smart Koolitus OÜ  õppekorralduse alustega.

Tunnistuse ja tõendi väljastamise kord

1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

2. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta. Tunnistuse või tõendi saamiseks tuleb allkirjastada kursusel osalemise lehed.

Koolitusest loobumine

1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

2. Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse  kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

4. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Smart Koolituse OÜ juhtkonnale.

5. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Smart Koolitus OÜ  juhtkonna poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

bottom of page